Skip to main content

[Note] 計算邊框小技巧

根據不同的比例計算最合適大小的邊框:

w: width     # 物件的寬/高(已知)s: stroke-width  # 最理想的邊框大小(已知)k: k       # 要計算出來的比例(待求)
# 公式w*k - w = s